Отказът от иск


Мингова, Анелия (2000) Отказът от иск С.: Софи - Р. Второ допълнено и преработено издание, 320 с., ISBN 954-9615-08-1, COBISS.BG-ID 1036466916


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  13601
 Анелия Мингова

6. Цолова, К. За основанието на отрицателния установителен иск за собственост. - Търговско право, № 3, 2020, цит. на с. 41, бел. № 26

5. Ганчев, Г. Искова защита на индивидуалния интерес на потребителите, Университетско изд-во „П. Хилендарски”, 2018, цит. на с.183.

3. Петров, В. Силата на пресъдено нещо на отказа оиск по отношение на приобретателя на спорното право в хода на процеса.- Съвременно право, № 6, 2014, с. 36-46., бел. под линия № 4 и № 5 (с. 41), бел. № 6, 7 (с. 42), № 10, 11, 12 (с. 44).

4. Спасова, С. Обезпечение на иска. С.: Сиби, 2014, цит на с.157, 297, 298.

2. Цолова, К. Частичният иск. С.: Сиби, 2012, цит. на с.123, 151,152,153.

1. Цолова, К. Подпомагащата страна в съдебния исков процес. С.: Сиби, 2009, цит на с.35, 92,107, 160, 161, 165,191,197,199.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/