Отказът от иск.


Мингова, Анелия (2000) Отказът от иск. С.: Софи - Р. Второ допълнено и преработено издание, 320 с., ISBN 954-9615-08-1, COBISS.BG-ID 1036466916


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13601
 Анелия Мингова

5. Ганчев, Г. Искова защита на индивидуалния интерес на потребителите, Университетско изд-во „П. Хилендарски”, 2018, цит. на с.183.

3. Петров, В. Силата на пресъдено нещо на отказа оиск по отношение на приобретателя на спорното право в хода на процеса.- Съвременно право, № 6, 2014, с. 36-46., бел. под линия № 4 и № 5 (с. 41), бел. № 6, 7 (с. 42), № 10, 11, 12 (с. 44).

4. Спасова, С. Обезпечение на иска. С.: Сиби, 2014, цит на с.157, 297, 298.

2. Цолова, К. Частичният иск. С.: Сиби, 2012, цит. на с.123, 151,152,153.

1. Цолова, К. Подпомагащата страна в съдебния исков процес. С.: Сиби, 2009, цит на с.35, 92,107, 160, 161, 165,191,197,199.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/