Догматическо значение на иконата


Стоядинов, Мариян (2008) Догматическо значение на иконата Архив за средновековна философия и култура, С., т. 14, 2008, с. 46-58, ISBN 978-954-321-337-5


 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=245243
  Статия
 икона, догмат, сотириология, христология


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13582
 Мариян Стоядинов

2. в: Тенекеджиев, Л., Православното учение за светите икони, С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016 (с. 15) ISBN 978-954-07-4156-7

1. в: Ribolov, Sv. A Review of Dogmatic Theology in Bulgaria During 20th Century, in: Teologia. Anul XIV, nr. 3-4, 2010, p. 53, ISSN 2247-4382, ISSN-L 1453-4789

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/