Дискурсни особености на устната спонтанна реч на фонетично ниво.


Кирилова, Веска (2015) Дискурсни особености на устната спонтанна реч на фонетично ниво. – В: В началото бе словото... Сб. в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н. София: Изд. на НБУ, 2015, с. 207–221, ISBN 978–954–535–870–8. COBISS.BG-ID 1272909540.


 Статията разглежда някои дискурсни особености на устната спонтанна реч на фонетично ниво, произтичащи от специфичната организация и специфичните способи за коригиране на устния изказ: синтагматична дезорганизация на дискурса, недовършени думи, фонетичен телескопаж, употреба на елипси, поява на лапсуси и др.
  Статия
 Дискурсни особености, устната реч


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13577
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/