За светлината в иконата


Стоядинов, Мариян (2007) За светлината в иконата Архив за средновековна философия и култура. С., т. 13, 2007 г. (с. 32-41) ISBN 978-954-321-337-5


 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=192592
  Статия
 светлина, икона, Творец, творение, битие


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13570
 Мариян Стоядинов

2. в: Тенекеджиев, Л., Православното учение за светите икони, С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016 (с. 15) ISBN 978-954-07-4156-7

1. Риболов, Св. Възвръщане към мистичния опит на отците. Учението за нетварните божествени енергии в гръцкото богословие на ХХ век, С., Синодално издателство, 2014, с. 76

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/