За някои звукоподражателни думи във френски, испански и български език


Кирилова, Веска (2003) За някои звукоподражателни думи във френски, испански и български език Сб. от конф. "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език". Научна конференция в чест на Международната година на езиците, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова, К. Бонева, К. Стоянова, Я. Коева. В. Търново: УИ „Св св. Кирил и Методий“, 2003, с. 168–175, ISBN: 954 – 524 – 377 – 5. COBISS.BG-ID 1041660900


 Статията разглежда видовете звукоподражателни думи във френски, испански и български език от гледна точка на звуковата им форма.
  Статия
 звукоподражателни думи, френски, испански, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13561
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/