Идеогенетични основи на адиективалната синтагма


Кирилова, Веска (2000) Идеогенетични основи на адиективалната синтагма Сб. от конф. "Лингвистика на литературния текст и теория на литературата". Международна научна конференция 23-25 октомври 1998. В памет на доц. Хр. Тодоров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2000, с.300-314, ISBN 954 – 524 – 229 – 9. Идентификационен номер: 13555


 Статията изследва идеогенетичните основи на адиективалната синтагма с локативна и модална конфигурация въз основа на теоретичните принципи за идеогенезиса на вербалната система.
  Статия
 Идеогенетични основи, адиективалната синтагма


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13555
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/