Видове отношения в субстантивните подчинителни непредикативни словосъчетания във френски, испански и български език


Кирилова, Веска (1998) Видове отношения в субстантивните подчинителни непредикативни словосъчетания във френски, испански и български език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, В. Търново, 1998, кн. 62. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 280–288, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146740196


 В статията са разгледани видовете отношения в субстантивните подчинителни словосъчетания във френски, испански и български език, както и начинът им на изразяване. При някои словосъчетания е установена тенденция към употреба на предлог с общо значение, при други – употреба на предлози с конкретно значение, при трети – безпредложно изразяване. Обърнато е внимание на видовете модификатори в разглежданите словосъчетания в трите езика.
  Статия
 Видове отношения, непредикативни словосъчетания, френски, испански, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13552
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/