Някои случаи на категориална конверсия при образуване на прилагателните имена във френски, испански и български език


Кирилова, Веска (1998) Някои случаи на категориална конверсия при образуване на прилагателните имена във френски, испански и български език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1998, кн. 62. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 267–274, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146740452


 Статията разглежда някои случаи на категориална конверсия при образуване на прилагателните имена във френски, испански и български език и установява различна степен на тяхната адиективация в зависимост от граматическата категория, от която са били конверсирани.
  Статия
 категориална конверсия,прилагателни имена, френски, испански, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13551
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/