Към класификацията на обстоятелственото пояснение за място в българския и френския език


Кирилова, Веска (1997) Към класификацията на обстоятелственото пояснение за място в българския и френския език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 209–218, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146308836


 В доклада се предлагат някои размисли относно класификацията на обстоятелственото пояснение за място в българския и френския език въз основа на координатно пространствената локализация: хоризонтален, вертикален план и пресечната точка на двата плана, като са анализирани различни аспекти на изразяване на идеята за място.
  Статия
 класификация, обстоятелствено пояснение за място, българския, френския език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13550
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/