Общи случаи на категориална конверсия при образуване на съществителни имена във френския, испанския и българския език


Кирилова, Веска (1997) Общи случаи на категориална конверсия при образуване на съществителни имена във френския, испанския и българския език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 202–209, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146306532


 Анализирани са общи случаи на категориална конверсия при образуване на съществителните имена във френския, испанския и българския език, както и някои различия при процеса на субстантивирането им.
  Статия
 категориална конверсия, съществителни имена, френски, испански, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13549
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/