Lexique nominal, II partie


Кирилова, Веска (2011) Lexique nominal, II partie В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 264 c., ISBN 978-954-524-787-3. COBISS.BG-ID 1229386468


 Учебниците по „Номинална лексика“ – I част (296 с.) и II част (264 с.) ( Lexique nominal - I partie, Lexique nominal II - partie) е разработен съобразно нивата и критериите на Европейската езикова рамка. Той е предназначен за студенти, обучаващи се в специалностите „Френска филология“, „Приложна лингвистика. Френски и втори чужд език“, „Приложна лингвистика. Първи чужд и френски език“, „Романистика“. Двете части на учебника предлагат 5 основни рубрики (Sphère personnelle, Sphère publique, Sphère éducationnelle et professionnelle, Sphère informationnelle, Sphère économique). Всяка тема е представена от подтеми, които съдържат по един основен и няколко допълващи я текста, последвани от различни по вид упражнения, целящи затвърждаване на новата лексика и доразвиване на езиковите умения и навици. Всяка тематична единица завършва с допълнителни текстове, обединени в раздел „Pour en savoir plus…”, както и раздел „Pour vous amuser”, включващ тематична забавна информация и анекдоти.
  Учебник / Учебно помагало
 Sphère personnelle, Sphère publique, Sphère éducationnelle et professionnelle, Sphère informationnelle, Sphère économique


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13544
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/