Трансфер и трансфериране. От немски към български език. - В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Езикознание, т. 53, (1), сб. А, Филология. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски, 2015, с. 370-385. ISSN 0861-0029, НРС N 299.


Коева, Янка (2015) Трансфер и трансфериране. От немски към български език. - В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Езикознание, т. 53, (1), сб. А, Филология. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски, 2015, с. 370-385. ISSN 0861-0029, НРС N 299. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Езикознание, т. 53, кн. 1, сб. А, Филология, ISSN 0861-0029 (print), НРС N 299.


 Представя се констатиращ експеримент за ретротрансферни процеси от немски (Е3) към български език (Е1) при разработване на коментар на двата езика.
  Статия
 ретротрансфер, ретротрансферни процеци, коментар


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13542
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/