Съвременната словообразувателна връзка между названията на държавите в света, етнонимите и термините, обозначаващи гражданство


Хънтов, Владимир (2006) Съвременната словообразувателна връзка между названията на държавите в света, етнонимите и термините, обозначаващи гражданство Дни на науката 2006. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. Велико Търново, 2006, стр. 78-84. ISBN 978-954-775-727-1.


 Обосновава се сложността и се конкретизира същността на съвременната словообразувателна връзка между названията на държавите в света, етнонимите и термините, обозначаващи гражданство
  Доклад
 етноними, държави, гражданство, словообразувателна мотивация


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Право

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  13507
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/