Към въпроса за използуването на термините праболгары и праболгарский язык в съвременната руска лингвистична литература.


Хънтов, Владимир (1997) Към въпроса за използуването на термините праболгары и праболгарский язык в съвременната руска лингвистична литература. сп. ПРОГЛАС, 1997, бр. 3-4, стр. 226-231. Велико Търново, 1997. ISSN 0861-7902.


 Обосновава се правомерността на използването на двата термина в научните изследвания в областта на съвременния руски литературен език.
  Статия
 праболгаризмы, современный русский литературный язык
 Издадено
  13490
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/