Съвременната словообразувателна връзка етноним-държава в българския език и в руския език. Научни консултанти: проф. д.ф.н. Пенка Димитрова Филкова, доц. д-р Вера Иванова Ченева, доц. д-р Гочо Недев Гочев


Хънтов, Владимир (2006) Съвременната словообразувателна връзка етноним-държава в българския език и в руския език. Научни консултанти: проф. д.ф.н. Пенка Димитрова Филкова, доц. д-р Вера Иванова Ченева, доц. д-р Гочо Недев Гочев Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006. ISBN 954-524-534-4. 148 стр.


 В монографията са изследвани в сравнителен план етнонимите и термините, обозначаващи гражданство на конкретна държава, в съвременния български език и в съвременния руския език. От гледна точка на словообразуването в хода на проучването са определени редица семантични, лексикални, морфологични, морфемни и морфонологични характеристики на изследваните лексеми.
  Монография
 словообразуване, етноними, гражданство, български език, руски език


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13485
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/