Да-изреченията – между граматика и прагматика.


Иванова, Верка (2016) Да-изреченията – между граматика и прагматика. Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика (19 ноември 2015 г.). Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров (отговорен редактор), проф. д-р Дафина Генова, доц. д-р Верка Сашева Иванова, д-р Велин Петров (секретар). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 100 – 112. ISBN 978-619-208-073-0. COBISS.BG-ID 1287739108


 От една страна, и семантиката, и функциите на да-изреченията са прагматично обусловени. Затова в статията функционално-семантичните особености на самостоятелните да-изреченията се очертават, като се разглеждат функциите на тези изречения, реализиращи се в определен контекст. Връзката между функционалната граматика и прагматиката е много тясна и това може да се изрази схематично чрез движение от контекста към функциите (контекст → функции). От друга страна, функционалната насоченост на да-изказванията (зависима от комуникативното намерение на адресанта) определя избора на категориалните характеристики на глаголната форма – избора на една или друга форма за лице, време, вид (функция на да-изречението → подбор на глаголна форма с определени граматически характеристики в да-изречението). Чрез функционално-семантичния анализ на конкретни да-изречения се разкрива още веднъж двустранната връзка между граматиката и прагматиката.
  Статия
 
 Издадено
  13484
 Верка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/