Становище за дисертационен труд на Таня Петкова на тема "Човешката участ в процеса на глобализация" за присъждане на степен научна "доктор"


Момов, Митко (2012) Становище за дисертационен труд на Таня Петкова на тема "Човешката участ в процеса на глобализация" за присъждане на степен научна "доктор" ЮЗУ "Неофит Рилски", член на жури придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност: История на философията – 05. 01. 01.


 Работата е в съзвучие с традиция, която оценява настоящата ситуация, като потвърждение за протичащи процеси на "синтез", взаимно обогатяване на на културни ареали. Случващото се потвърждава от очевидни факти както благодарение на дифузното взаимно влияние на отделни културни центрове, "посяващи" постиженията си на чужда почва. Така също и благодарение на богата вътрешнта чувствителност, досъзнати нагласи, умствен потенциал за всеотдайност и отгаворености за жизнения си път сред представители на съвременния човек.
  Отзив
 участ, участие, космополитизъм, история на глобализацията
 Непубликувано
  13472
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/