Становище за дисертационния труд на Мирослава Христоскова "Философски измерения на проблема за бездомността" (като член на жури за присъждане на степен "Доктор")


Момов, Митко (2016) Становище за дисертационния труд на Мирослава Христоскова "Философски измерения на проблема за бездомността" (като член на жури за присъждане на степен "Доктор") Член на жури за присъждане на степен "Доктор"по научната специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философска антропология) с шифър 05.01.13, назначена защита, Май 2016


 Задачата на дисертантката е да концептуализира антропологични, екзистенциални, феноменологични виждания за бездомността в термините на „човешката ситуация”. Със своята амбициозност тя дава заявка за значим философски принос. Стойността му се увеличава от обществените очаквания изместващите се нагласи към чуждото през последните три десетилетия да намерят универсално обяснение. Достойнства на работата са и интердисциплинарният и характер, използването на различни езици, умението на авторката да се чувства в тях комфортно и да ги представя в хомогенен текст. От предложената етимология на думите и интерпретация в текста може да се съди за широта в езиковата подготовка.
  Отзив
 бездомност, феноменологичен прочит, Gesellschaft u Gemeinschaft , далечнаст, социален ескейпизъм, космополитизъм,
 Непубликувано
  13471
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/