Modification of Identity Concepts: Motherland and Foreigner (Momov M., M. Patseva)


Момов, Митко (2015) Modification of Identity Concepts: Motherland and Foreigner (Momov M., M. Patseva) Joint Project Center for Development of personality HUMANUS, M.P.Dragomanov National Pedagogic Univarsity, Kiev, Ukraine and Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Ukraine, P. 46-52


 Статията представя част от данните на лонгитюдно изследване на динамиката на лексикалното значение. То е анализирано с анализа на концептите родина и чужденец. Проследяват се някои аспекти на модификациите на техните значения от 1989 - годината на началото на демократичните промени в България. Нашите данни сочат умерена консолидация на реакциите и редуциран емоционален градус на досъзнателно ниво на асоциациите.
  Статия
 идентичност, значение на думата, психолингвистика, лонгитюдно изследване
 Издадено
  13469
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/