Теория на гротеската в концепциите на руските формалисти


Донев, Владимир (2005) Теория на гротеската в концепциите на руските формалисти Неуморният търсач. Сборник научни статии, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. Ивайло Петров. Шумен, 2005, с. 21-27. Също: Електронно списание LiterNet, 12.03.2006, № 3 (76) (21.01.2012); ISBN 1312-2282


 
  Статия
 




 Издадено
  13446
 Владимир Донев

1. Цветелина Димитрова Иванова. Поетика на прозата и драматургията в творчеството на Георги Марков. (дисертация за присъждане на научната и образователната степен "доктор"). Велико Търново, ВТУ, 2017, с. 219; COBISS.BG-ID 1560502228

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/