Александър Солженицин. Класика срещу канон


Донев, Владимир (2011) Александър Солженицин. Класика срещу канон В. Търново: Фабер, 2011, 132 с., ISBN: 978-954-400-523-8; COBISS.BG-ID 1237808356


 
  Монография
 
 Издадено
  13422
 Владимир Донев

4. Цветелина Димитрова Иванова. Поетика на прозата и драматургията в творчеството на Георги Марков.(дисертация за присъждане на научната и образователната степен "доктор"). Велико Търново, ВТУ, 2017, с. 358; COBISS.BG-ID 1560502228

3. Мая Ангелова. Българският производствен роман. Изд. „Кралица Маб“, София, 2014, с. 232, 385; ISBN 978-954-533-136-7; COBISS.BG-ID 1265596132

2. Емил Димитров. XV Международен симпозиум на International Dostoevsky Society. – Литературен вестник, Бр. 29, Год. 22, с. 4; ISSN 1310 – 9561

1. Юлиан Жилиев. Вашето литературно събитие на 2011. (Анкета на „Литературен вестник“) – Литературен вестник, бр. 41-42, Год. 20, 14-27.12.2011, с. 17.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/