Апокалипсис сега. Гротеската в прозата на Любимир Канов


Донев, Владимир (2014) Апокалипсис сега. Гротеската в прозата на Любимир Канов Литературен вестник, бр. 39, год. 23, 3-9.12.2014, с. 6-7; ISSN: 1310-9561; COBISS.BG-ID 1265306852


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13385
 Владимир Донев

1. Цветелина Димитрова Иванова. Поетика на прозата и драматургията в творчеството на Георги Марков. (дисертация за присъждане на научната и образователната степен "доктор"). Велико Търново, ВТУ, 2017, с. 220; COBISS.BG-ID 1560502228

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/