Принос към изследванията на две възрожденски селища (за: Караджова, Д. Сливен и Елена през Възраждането. С., 2014.)


Налбантова, Елена (2015) Принос към изследванията на две възрожденски селища (за: Караджова, Д. Сливен и Елена през Възраждането. С., 2014.) Проглас, кн. 1 за 2015, с. 173-179. ISSN (print) 08617902 COBISS.BG-ID 1119668196


 Рецензия за книгата на Даринка Караджова "Сливен и Елена през Възраждането", С., 2014.
  Рецензия
  Д. Караджова, Сливен, Елена, Възраждането


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  13371
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/