Образът на майката в съвременната бесарабска българска поезия.


Налбантова, Елена (2016) Образът на майката в съвременната бесарабска българска поезия. Култура. Идентичности. Съмнения. Сб. в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов. Съставители: А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев. С. Издат. на БАН, 2016, с. 215-226. ISBN 978-954-322-870-6


 Образът на майката е централен за съвременната бесарабска българска поезия. Разгледани са трите варианта, в които той се появява: Майката и Словото; Майката като мойра и Ариадна; Майката и хлябът.
  Статия
 съвременна бесарабска българска поезия, образът на майката


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13370
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/