Трактовката на Васубандху на Причинно-зависимото възникване (продължение на "Причинност и неведение в традицията на Абхидхарма")


Момов, Митко (2017) Трактовката на Васубандху на Причинно-зависимото възникване (продължение на "Причинност и неведение в традицията на Абхидхарма") В: сп. Идеи, ISSN 1313-9703


 Причинността представена от Васубандху в Карика 28 е предмет на философска дискусия. Въведената в нея Дванайсет членната формула за взаимо- зависимото възникване (pratytiasamutpada, пратитясамутпада) представлява цялостна концепция. Принципът на кръговрата на битието е следният: Афектите пораждат нови афекти и хаотичти действия - и на тази основа отново възникват афекти. Закономерността се проявява в контекста на неведението, на причинно възникващото и причинено възникваното.
  Статия
 история на философията, Васубандху, Абхидхармакоша, причинност, причинно-зависимо възникване (pratytiasamutpada, пратитясамутпада)
 Под печат
  13365
 Митко Момов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/