Медийният политически дискурс, или как корупцията на езика еволюира


Гецов, Антон (2017) Медийният политически дискурс, или как корупцията на езика еволюира Втора национална научна конференция „Медиите на 21. век“ на тема „Медии и избори“ (10–11 ноември 2016 г.).// Медии и комуникации на 21. век. 1/2017. Тема на броя: Медии и избори. Главен редактор: проф. д-р Илиана Павлова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 76–82, ISSN 2603-3089 (Print). ISSN 2603-3801 (Online), COBISS.BG-ID – 1285464036.// http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/11


 Предмет на доклада е неизбежната, утилитарна и ефективна симбиоза между властта и езика, която е основна предпоставка за превръщането на „езика на властта“ във „власт на езика“. „Криптираният език“ е основният механизъм, чрез който „езикът на властта“ системно и креативно се модифицира във „власт на езика“, а корупцията на езика се превръща в корупция чрез езика. По този начин логическото, дедуктивното, концептуалното мислене се пренебрегва за сметка на емоциите, на въображението и на сензорната дейност. Този механизъм е функция от умелото и перманентното взаимодействие на медийния и на политическия дискурс. Той е безспорно и красноречиво проявление на една от новите функции на езика – осъществяване на скрито и преднамерено манипулативно въздействие върху чувствата, нагласите, предразсъдъците, вярванията, мисленето и в крайна сметка – върху поведението на социума.
  Доклад
 медиен политически дискурс, език на властта, власт на езика, криптиран език, корупция на езика, манипулативно въздействие.
 Издадено
  13363
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/