Медиите като средство за масова профанация


Гецов, Антон (2016) Медиите като средство за масова профанация Медиалингвистика. Выпуск 5. Язык в координатах массмедиа. Материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г., Варна, Болгария). Санкт-Петербург. Отв. ред. В. В. Васильева. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016, 290 с., с. 29–31, ISSN 2312-0274.// http://medialing.spbu.ru/news/43-138.html (30.12.2016 г.)


 Предмет на статията са някои от методите и средствата, чрез които медиите активно, но скрито въздействат върху подсъзнанието на масовия човек. Акцентира се върху изграждането на имитирана, фикционална реалност, която има ключова роля за деградацията на социума.
  Доклад
 мозаечна култура, нова грамотност, корупция чрез езика, стереотипи, криптиран език
 Издадено
  13362
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/