Практическа българска граматика за сърби (с елементи на сравнение и акценти върху интерференциите между сръбския и българския език). // За студенти, изучаващи български език в университетите в Сърбия (електронен формат)


Иванова, Ценка (2014) Практическа българска граматика за сърби (с елементи на сравнение и акценти върху интерференциите между сръбския и българския език). // За студенти, изучаващи български език в университетите в Сърбия (електронен формат) Електронен формат


 Принос към методически въпроси на обучението по български език в специфична езикова ситуация при контактност на два близкородствени езика – български и сръбски. Този курс цели обобщение в нива на овладяване на практическия български език А-В2 и надгражда комуникативни и теоретични компетентности в нива В2 и С1 в конкретна и специфична ситуация - изучаване на генетично близък и същевременно съседен език. Сравнителните елементи подпомагат и представители на българското малцинство в сръбска езикова среда – от прилежащите територии до сръбско-българската граница, «банатски» българи, българи, разселили се из бивша Югославия в мултиетническа среда. В отделните раздели е включено сравнение на конкретни явления, които биха могли да бъдат причина за недостатъчно осмисляне на разграничението между съвременните книжовни езици. За разлика от приетия канон за компактен учебник тук, поради факта, че е предназначен за носители/ползватели на близкородствен език с конкретни характеристики, са преекспонирани или включени допълнително различни елементи на сравнението, вкл. и в по-широкия контекст на сравнителното славянско езикознание. Основната структура на граматическите знания се придружава от допълнителни файлове, които съдържат по-разширени сравнения между граматически явления в двата езика. По аналогичен начин се подхожда и към раздела по лексикология, който съдържа редица специфични аспекти на сравнението между българския и сръбския речников фонд – за които авторът има собствени или съавторски наблюдения и изследвания.
  Учебник / Учебно помагало
 практическа граматика, български език, носители на сръбския език, българска диаспора, иновативно съдържание


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  13361
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/