Родът на съществителните имена в сръбския и българския език


Иванова, Ценка (2014) Родът на съществителните имена в сръбския и българския език Српски језик XIX, Београд, стр. 445-459.


 Степените на близост и различие между славянските езици, включително между сръбски и български, се систематизират по традиция чрез структурно-езикови и лексико-семантични сравнения. Въпросът за рода на съществителните имена в двата езика в съпоставителен план показва общославянски развойни тенденции, но също така и разграничения, породени от особености в историческата еволюция и в езиковите контакти (заемки от трети езици), които водят до специфика на взимодействието между граматика, лексика и семантика. Изследователски интерес предизвикват както теоретичната им интерпретация, така и прагматиката, особено когато е обвързана с темата за конкретни аспекти на разграниченията между двата езика.
  Статия
 сръбски, български, сравнение, род, имена, разлики


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13359
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/