Конструирование локального туристического бренда на основе традиционного фольклора (на примере болгарских курортов)


Петкова-Марчевска, Славка (2016) Конструирование локального туристического бренда на основе традиционного фольклора (на примере болгарских курортов) Сб. Брендирование территорий: между маркетингом и фольклором" Москва, Изд. дом "Дело", 2016, с. 61-65, ISBN 978-5-7749-1218-6


 В България народната култура се съхранява до началото на 21 в., българските народни певци не само печелят награди на фестивали и конкурси, но получават и признанието на видни музиканти и културни деятели от всички континенти. Тази културна съкровищница обаче остава неизползвана като ресурс в съвременните форми на вътрешен и международен туризъм. Този проблем е засегнат в "Националната концепция за териториално развитие на България 2013-2025", но конкретни програми в това отношение няма. Въпреки това вече са реализирани локални проекти за туристически бранд с най-оригинална форма - по местния фолклор.
  Доклад
 Културно наследство, традиционна култура, локален фолклор, туристически бранд.
 Издадено
  13358
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/