Близостта на езиците като извор на положителни емоции (сръбската и българската реч в общата оценъчна представа към езика на „другия“ и като отношение в литературни произведения)


Иванова, Ценка (2016) Близостта на езиците като извор на положителни емоции (сръбската и българската реч в общата оценъчна представа към езика на „другия“ и като отношение в литературни произведения) Емоције у култури Срба и Бугара //Емоциите в културата на сърби и българи; Ниш, Филозофски факултет, ISBN 978-86-7379-411-2, стр. 221-232.


 Говорещите близкородствени езици изпитват особени чувства едни към други, когато в отношението „ние и другите“ те се възприемат заедно като „ние“. „Ние“ означава взаимно разбиране поради близостта на езиците, което води до положителни емоции в комуникативни ситуации – независимо от исторически и свързани с тях рефлексии на съседското съжителство. В изложението се разглеждат въпроси, свързани със субективното и колективното отношение към близкия, съседния език тогава, когато носители на сръбски и български език попадат в „трета, чужда, далечна“ езикова и културна среда. Търсенето на допълнителен заряд в литературни текстове, в които е „внедрена“ реч от близкородствен език цели да обогати методологичния апарат на анализа. Внедряването на такъв тип реч води до стилистични предизвикателства при превода на творбата на другия език.
  Статия
 близкородствени езици, български и сръбски, емоции, внедрена реч, превод


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13356
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/