Място и функции на българската традиция в съвременната култура на метрополия и диаспора


Петкова-Марчевска, Славка (2018) Място и функции на българската традиция в съвременната култура на метрополия и диаспора Сб. Българите в Северното Причерноморие, т. XIII. Одеса, Украйна: ISBN 978-966-2601-86-2


 В българската държава още веднага след създаването ѝ започва да се формира нова, професионална национална култура, която постепенно изтласква традиционната. Така от основна, единствена култура на българите, традиционната постепенно бива превърната във второстепенна, присъстваща с някогашната си роля само в някои области на живота, само в някои моменти, а иначе приемана за остаряла, примитивна. В българските диаспори в Северното Причерноморие има почти до края на XX век само една българска култура – традиционната и тя има функцията на основна, след като официалната култура на държавите, в които живеят, се приема за чужда. Тя претърпява известни изменения в някои свои дялове, но като цяло се съхранява непроменена и продължава да изпълнява своята социално-формираща роля във всички области на живота. По различни канали, включително и в образованието, децата и младежите от българската диаспора контактуват и усвояват наричаната национална, но със западноевропейски облик съвременна култура на България. Новата национална култура измества у новите поколения традиционната. Така диференцирането на «българското» и идентифицирането с него е затруднено.
  Статия
 традиционна култура, национална култура, метрополия, диаспора, идентификация.
 Издадено
  13355
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/