Српско-бугарски речник – тематски, хомонимни // Сръбско български тематичен и омонимен речник


Иванова, Ценка (2007) Српско-бугарски речник – тематски, хомонимни // Сръбско български тематичен и омонимен речник Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, ISBN 987-86-17-14088-3, 390 стр.; автори Ценка Иванова и Мариана Алексич


  Особеностите на междуезиковите сравнения изискват специфични учебни и аналогични на тях продукти, като напр. тематични речници с по-разширена информация за ситуативна/контекстуална употреба на думи, изрази, устойчиви сравнения. Тематичният речник помага в учебно-методически задачи, насочени към елиминиране на интерференции от семантичен тип. Междуезиковата омонимия при близкородствени езици поражда семантични интерференции и преодоляването им е специфичен елемент от преподаването и усвояването на книжовната норма. Тематично организираната лексика и нейното обвързване с контекстуалната употреба на думата от една страна, а от друга - означаването на омонимните думи за всеки един от двата езика, обединени в този "двоен" речник са методологическа иновация, която не е позната в лексикографската практика. Тематичният речник съдържа около 14000 лексикални единици, структурирани в 18 тематични групи с общо 95 подтеми. Омонимният речник съдържа над 600 двойки междуезикови омоними и полисеми с 300 производни.
  Учебник / Учебно помагало
 речник, тематичен, омонимен, сръбско-български


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13354
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/