Близки и различни. Южнославянски езикови проекции


Иванова, Ценка (2004) Близки и различни. Южнославянски езикови проекции Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-437-2


 Монография за близостта и различието на южнославянските книжовни езици като изследователско поле на съвременните езикови ситуации. Динамиката на езиковите отношения от втората половина на 19. до края на 20. век и политическият контекст на книжовноезиковото разделение съдържат разнопосочни гледни точки - независимо дали се пристъпва към въпроси за етноезиковата идентичност, за границите между езиците на базата на техните структури или на лексико-семантичните им системи. Съдържание: За близкородствените езици в теоретичен и в приложен аспект; Южнославянските езици и култури в общославянски и в европейски контекст; За границите и преходите между южнославянските езици; Историческите променливи на книжовноезиковия статус (от единство към разграничение на книжовноезиковата практика 9. - 19. век, книжовноезиковата дивергенция и южнославянското "умножаване' на книжовни езици през 20. век); Книжовноезикова дивергенция и лексико-семантични отношения; Към типологията на структурните разлики - български и сръбски (категорията "род", формите и употребите на бъдеще време, изразяване на отрицание); Българско-сръбски езикови контакти и книжовноезиковата практика на българите в Сърбия (социолингвистични аспекти, прояви на конфронтация при два близки езикови стандарта); Интеркултурните контакти, общата езикова компетентност и фоновите знания за "другия".
  Монография
 южнославянски езици, близкородствени езици, езикови граници, политически контекст, структурни разлики, лексико-семантични отношения, български, сръбски, интеркултурни контакти, фонови знания


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13352
 Ценка Иванова

6. А. Радкова, А. Петров, М. Падешка, И. Давитков. Обучението по български език в гр. Димитровград, Сърбия - реалности и тенденции. // Български език и литература, "Аз Буки" - МОН, София, 2014.

5. Vanya Ivanova. Language Policy and National Equality in socialist Yugoslavia (1945-1974). - European Studies 29 (2012): 81-111.

4. Ничка Бечева. Бугарско-српска контрастивна лингвистичка истраживања. - Српска академија наука и уметности. Одељење језика и књижевности. Српски језик у поређењу са другим језицима, књ. 1, Београд 2010, цит. на с. 45.

3. Elżbieta Solak, Znaki szczególne. Językowe i wokółjęzykowe problemy bulgarskiego Odrodzenia, Uniwersytet Jagielloński, Krakow, 2009, str. 68 i dr.

2. Д. Иванова. Между sacrum и profanum, или за езиковите колизии в преводите на свещеното писание сред православните славяни през 19. век. – В: Славянска филология. – Български национален комитет на славистите. Доклади и статии за ХIV Международен конгрес на славистите. Том 24. София, Акад. изд. «М. Дринов», 2008, 5-26.

1. Б. Вълчев. Просветата и развитието на филологическата мисъл сред балканските народи по време на българското Възраждане. // Език и литература, София, 2007.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/