Щрихи към балканския Вавилон. Българско-сръбски книжовноезикови отношения 18. - 19. век


Иванова, Ценка (2003) Щрихи към балканския Вавилон. Българско-сръбски книжовноезикови отношения 18. - 19. век Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-326-0


 Монография, посветена на недостатъчно проучени аспекти от изграждането на южнославянските книжовни езици и на българско-сръбските взаимоотношения при езиковата стандартизация. Съдържание: Лингвистични и екстралингвистични предпоставки за проучване на книжовноезиковите отношения (типологическо описание на южнославянските езици, историческа основа на българско-сръбските книжовноезикови отношения, интерпретация на проблематиката в досегашни публикации); Теоретични аргументи при изследване на общото и специфичното в книжовноезиковия статус (типологическа характеристика на книжовните езици, история на езика и история на книжовния език - типология, източници и принципи на подбора); Книжовноезиковата дифузия през втората половина на 18. и първата половина на 19. век в южнославянския ареал (традицията и "хибридните" писмени езици, стари и нови идеи за общ книжовен език, от хибридни идиоми към "народен" език на книжнината, за дифузния характер на книжовноезиковата практика); Филологически дискусии и книжовноезикови модели през 19. век (сръбските "архаисти", българските "новатори", моделът на В. Караджич и неговите български привърженици, правописните спорове в контекста на междуезиковите отношения); Книжовноезикови взаимоотношения и книжовноезикова практика (научно сътрудничество, нов тип идеи за книжовноезикова конвергенция, преводаческа практика и книжовноезикова дивергенция), 300 стр.
  Монография
 Книжовни езици, социолингвистика, български, сръбски, езикова стандартизация, конвергенция, дивергенция, деветнайсети век


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13351
 Ценка Иванова

12. В. Седефчева. Славянската тема в романите на Милош Църнянски. Унив. изд. "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017 (монография), стр.111, 112.

11. В. Седефчева. Преносът на архаична лексика в южнославянския превод (върху материал от романите „преселения“ на М. Църнянски). // Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21-23 април 2016 г. Фабер: Велико Търново, с.575-584. - на стр. 575

10. Камелия В. Колева-Иванова - дисертационен труд: „Българският пуризъм от Освобождението до Втората световна война” (защитен на 23.06. 2015 г. в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, Факултет по хуманитарни науки)

9. В. Седефчева. Епохата в оригиналния текст спрямо адекватността на превода (върху материал от романа „Преселения. Втора книга” от Милош Църнянски)// Време и пространство в културата на българи и сърби, 9. тематичен двуезичен сборник, ВТУ – „Славена”, 2013, стр. 50-67: цитирана на стр. 53, 54, 65.

8. Борислав Борисов. Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. Особености на кодификацията. Просвета, София, 2012.

7. Н. Иванова. Описанието на българския език от словенския филолог Божидар Раич в книгата Slovanstvo (1879). – В: Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова, Изд. Контекст, Пловдив, 2011; стр. 277-290; цитирано на стр. 278 и 290.

5. Б. Велчева, Д. Иванова. И от зазоряването тръгва денят... Изследвания върху приемствеността в развоя на българския книжовен език. Унив. изд. „П. Хилендарски“, Пловдив, 2010. Иванова Ценка: цитирана на стр. 24, 33.

6. Ничка Бечева. Бугарско-српска контрастивна лингвистичка истраживања. - Српска академија наука и уметности. Одељење језика и књижевности. Српски језик у поређењу са другим језицима, књ. 1, Београд 2010, цит. на с. 45.

4. Elżbieta Solak, Znaki szczególne. Językowe i wokółjęzykowe problemy bulgarskiego Odrodzenia, Uniwersytet Jagielloński, Krakow, 2009, str. 68 i dr.

2. Боян Вълчев. Възрожденските граматики на българския език. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 2008; стр. 36, 73, 126.

3. К. Вачкова. Типологична характеристика на българския книжовен език (възрожденски период). Унив. изд-во, Шумен, 2008.

1. Лили Лашкова. Концепција о нормирању бугарског књижевног језика у 19. веку (српско духовно присуство). Посебан отисак из Зборника радова Шести лингвистички скуп ‘’Бошковичеви дани’’, Зборници радова бр. 75, ОУ, књ. 23, Подгорица 2005, 47-50; цитирана на стр. 47, 48, 49.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/