Нагласи за гражданско участие на младите хора на възраст 14-29 години в България


Калейнска, Маргарита (2016) Нагласи за гражданско участие на младите хора на възраст 14-29 години в България Трета докторантска научна сесия: Сборник доклади


 Докладът анализира нагласите за гражданско участие на младите хора на възраст 14-29 години в България на база данни от социологическо проучване на проблемите на младите хора в България, реализирано в периода януари-март 2015г. сред непредставителна извадка.
  Доклад
 гражданско образование, граждански умения, гражданско участие, млади хора, България
 Издадено
  13350
 Маргарита Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/