Кризи на сигурността на държавата в глобалната епоха


Бузов, Вихрен (2015) Кризи на сигурността на държавата в глобалната епоха "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения", 50 години Катедра "История, Философия, Социология" в СА "Д. Ценов", съст.И. Върбанов и др., 2015, с.34-41 , ISBN 978-954-23-1093-8


 Не можем в крайна сметка да направим заключението, че националната държава „отмира”, дори да приемем, че светът се управлява „глобално” от определени политически и икономически елити. Тезата за „отмирането” е идеологична теза, която трябва да компрометира всякакъв протекционизъм в икономиката срещу прескачането на националните граници от корпорациите и новия икономически колониализъм на дълговете. Тя трябва да оправдае и несъобразяването на „суперсилите“ с правата и интересите на „слабите“ държави при заграбване на техните натурални ресурси, при разпалването на войни и конфликти в името на техните глобални интереси. Примери могат да бъдат Либия, Сирия, Ирак, Украйна.
  Статия
 кризи на сигурността, държавната сигурност


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  13348
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/