Философското познание в информационната епоха.


Иванова, Анна (2015) Философското познание в информационната епоха. Библиотека Диоген - Философия и общество. В. Бузов и Л. Андреев (съст.), Велико Търново: Издателство на Великотърновския Университет, ISSN: 1314-2763


 
  Статия
 философия, информационно общество, общество на знанието


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  13345
 Анна Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/