Научна рационалност, избор и решение


Бузов, Вихрен (2005) Научна рационалност, избор и решение “Съвременна философия. Човекът между крайното и безкрайното”, Библиотека “Диоген”, (съст. Е. Данков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.110-140;


 В следващите страници ще се опитаме да разкрием някои определящи характеристики на рационалността в науката, използвайки методологичния инструментариум на логиките на решенията и на нормите. Чрез тях може да бъде осмислена връзката между субективните и обективните подходи към същността на рационалността. Противостоянието между тях е описано сравнително точно от Я. Бернули (1654-1705 г.) в знаменития му трактат “Ars conjectandi”. “Достоверността на кое да е нещо може да бъде разгледана или обективно и засебе си и тогава означава самата истина за сегашното и бъдещото съществуване на това нещо; - пише той – или субективно и спрямо нас и тогава тя е мярката на нашето познание за тази истина” (БЕРНУЛИ,Я.,1982,9). Рационалността в обективен смисъл се отнася до науката като колективна дейност, а в субективен план – до стандартите на индивидуалния познавателен избор.
  Студия
 научна рационалност, избор, решение


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  13339
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/