Медиацията и принципите на гражданския процес


Борисов, Борислав (2018) Медиацията и принципите на гражданския процес В: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев. Университетско издателство "Св. Климент Охридски". С., 2018, с. 195-207.ISBN 978-954-07-4468-1, COBISS.BG-ID 1285868260.


 В изследването е акцентирано върху част от принципите на гражданския процес във връзка с доброволното разрешаване на спорове и по-конкретно в процедура по медиация. Принципите на българския граждански процес са изрично закрепени в Гражданския процесуален кодекс, но те заедно с принципите в Закона за медиация, имат проявления при доброволното разрешаване на спор по граждански дела. Основните начала на гражданския процес, които имат пряко отношение към доброволното разрешаване на спорове в гражданския процес са диспозитивното начало, служебното начало, равенството на страните, разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок и концентрационното начало. На базата на изведените теоретични определения за тяхното съдържание и особености, са изброени възможните проявления на тези принципи при доброволно преодоляване на правния спор.
  Доклад
 спор, медиация, граждански процес, принцип.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13334
 Борислав Борисов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/