ПОЗИЦИЯТА НА ДОБРИН СПАСОВ В ДЕБАТА ЗА СТАТУТА НА ДЕОНТИЧНАТА ЛОГИКА


Бузов, Вихрен (2014) ПОЗИЦИЯТА НА ДОБРИН СПАСОВ В ДЕБАТА ЗА СТАТУТА НА ДЕОНТИЧНАТА ЛОГИКА Сб. "Истината, доброто и красотата. Философски прочити", Сборник в памет на проф. Исак Паси, проф. Добрин Спасов и проф. Кирил Нешев, УИ "Св. Климент Охридски", съст. и ред. П. Горанов, 2014, с.75-84


 В тази статия отбелязах, че най-големите критици на аналитичното движение у нас, сред които безспорно водещ бе Добрин Спасов, негласно възприемат някои аналитични тези и се намират доста пунктове на сближаване с него. Един от тях е свързан с дебата за статута на деонтичната логика, за който искам да кажа нещо тук. Още повече, че именно в нея се преплитат темите за истината, доброто и красотата, които са в теоретичния център на нашата конференция.
  Статия
 деонтична логика, парадокси, норми


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  13333
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/