Рецензия на книга. Процесуално - философски приключения на приложната онтология, от проф. дфн Веселин Петров


Иванова, Анна (2016) Рецензия на книга. Процесуално - философски приключения на приложната онтология, от проф. дфн Веселин Петров Практическа Философия, сб. Диоген, Издателство на Великотърновския университет, 118-124


 In the book review I argue that the new book of prof. Vesselin Petrov marks a new starting point for ontology in Bulgaria and also that it makes a crucial scientific contribution to the field of applied ontology as a theoretical discipline aimed at solving practical issues. The book makes a profound analysis of the hierarchy of ontological domains, studies the philosophical and conceptual conditions of applied ontology as technology, and exemplifies the fruitful methodological role of process ontology in the construction of applied ontologies.
  Рецензия
 процесуална философия, приложна онтология, рецензия


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  13214
 Анна Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/