Социалната справедливост в социологическата мисъл на Стария свят


Иванов, Здравко (1988) Социалната справедливост в социологическата мисъл на Стария свят В. Търново, в: Научни тр. на ВНВУ "В. Левски", кн. "Обществени науки",с. 319-327


 Изследва се процеса на възникване и развитие на идеята за справедливостта и социалната справедливост в мисловните традиции на Стария свят и Античността
  Статия
 Справедливост, социална справедливост, Стар свят, Античност
 Издадено
  13208
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/