Историята като Res Gestas (Философско-исторически етюди)


Иванов, Здравко (2007) Историята като Res Gestas (Философско-исторически етюди) В. Търново, Университетско издателство


 Изследват се различни философски рефлексии на историята като битие (жизнена дейност на хората) като се дава и авторовата позиция по разглежданите въпроси
  Монография
 философия на историята, човекът като исторично същество, въпросът за дететерминантите, логиката, насочеността и субекта на историческия процес
 Издадено
  13184
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/