ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ КАТО ФИЛОСОФСКИ МЕТОД (За същността на философската аргументация)


Бузов, Вихрен (2005) ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ КАТО ФИЛОСОФСКИ МЕТОД (За същността на философската аргументация) Книгоиздаване и философска култура, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, съст. Е. Данков, Р. Данкова, с.211-235;


 Защо избрахме “четенето на книги” за център на този анализ? Може би, защото няма друга дейност, в която така категорично да се отразяват различията между философията и науките. Астрономът днес не се нуждае от Птоломеевият “Алмагест”, за да си обясни небесните явления, физикът – от Нютоновите “Математически принципи на натурфилософията”, за да изследва например микрообектите, геологът – от “Геологията” на Ч. Лайел, а лекарят – от “Великото лекарско изкуство” на Авицена, за да се научи да лекува болести. Но философът не може да се занимава с философия професионално, без да познава жалоните във философската история – Платон, Аристотел, Хюм, Кант, Хегел, Пърс и много други. Или поне е вярно, че мнозина “професионални” философи са убедени в това.
  Студия
 философски методи, аналитиците за философията


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  13169
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/