В защита на модела на нормите


Бузов, Вихрен (2006) В защита на модела на нормите Сб. “Истина и справедливост в наказателния процес, (Съст. Б. Велчев), УИ “Св. Климент Охридски”, с.74-85;


 Погрешната философия на правната реформа е либерална, по-точно неолиберална. Либерализмът изисква повече свобода, по-малко държава и правна регламентация. Той отстоява наличието на естествени права на индивида, които се състоят в отхвърляне и ограничаване на всяка външна опека – на общността, институциите, законите. Пред нас е една поовехтяла идеология от епохата на ранния капитализъм, която се опитва да се представи в нови одежди – като окончателно осмисляне на човешкото битие и бъдеще. Тя не съответства на традициите на редица общества, сред които и тези на Балканите, но това не е всичко.В правораздаването според “надлежните гаранции” тежестта в съдебното регулиране на социалните конфликти пада върху процедурите, а не върху правилата. Процедурите задават и мярата на справедливостта, предоставяйки възможности за различни решения. Акцентът е поставен върху изпълнението на формални условия, които гарантират за всички страни честен съдебен процес. Решението се търси чрез консенсус по обща воля на участниците. На съда най- често се предоставя посредническа роля. Съвременният съдебен процес трябва да притежава характеристики и от двата типа правораздаване. Установяването на обективната истина и основаването на решението на нея следва да се реализира в рамките на процедурните изисквания за честен съдебен процес. Справедливият резултат от процеса не може да противоречи на истината по делото, той винаги я съпътства.
  Статия
 модел на нормите, правен позитивизъм, теории за естественото право


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  13167
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/