Марка за различие (Рец. за: Стефан Серезлиев. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014)


Павлова, Илиана (2016) Марка за различие (Рец. за: Стефан Серезлиев. Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014) В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016 (год. XXV), бр. 1, с. 210 – 212. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране, ЕRIH PLUS, CEEOL и др.


 
  Рецензия
 Интегрирани маркетингови комуникации, бранд, графичен дизайн


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  13160
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/