“Setting the Agenda”, или за медийните ефекти върху общественото мнение (Maxwell McCombs ‘Setting the Agenda. The mass media and public opinion’).


Андреева, Десислава (2005) “Setting the Agenda”, или за медийните ефекти върху общественото мнение (Maxwell McCombs ‘Setting the Agenda. The mass media and public opinion’). Издател, г.VІІ, 2005, бр.1, с. 40 – 55. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556 Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 24.04.2006, № 4 (77). ISSN 1312-2282 (online).


 
  Рецензия
 


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  13157
 Десислава Андреева

4. Попова, Мария. Теоретични аспекти на медиите. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2014, с. 172-173. ISBN 978-954-07-3752-2; COBISS.BG-ID:1269045732

3. Пейчева, Добринка. Масмедийното въздействие. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2013, с. 136, 146. ISBN 978-954-680-868-4; COBISS.BG-ID:1261466596

2. Цанкова, Светла. “Синдромът на гадния свят” – проекции в българските всекидневници“. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 1. Available from: [www.media-journal.info].ISSN: 1314-362X (online)

1. Борисова, Евдокия. Жанрове в медиите. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007,с. 288 -290. ISBN 978-954-577-429-4; COBISS.BG-ID:1228330468.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/