Приложенията на теорията на решенията в икономиката и правото пред методологични трудности


Бузов, Вихрен (2014) Приложенията на теорията на решенията в икономиката и правото пред методологични трудности Сб. "Социалните науки и икономиката (Взаимодействия и перспективи за сътрудничество" Том 1, Международна научна конференция, Свищов: СА "Д. Ценов", , сс.45-53, 2015, ISBN 978-954-23-1005-1


 В тази статия се поставят на критичен анализ от гледище на философията някои сериозни методологични трудности пред приложенията на теорията на решенията към икономическата реалност и правото. Те се свеждат до отхвърлянето на прокарания краен икономически фундаментализъм, който се изразява в подчиняване на разбирането на човека, човешките отношения и поведение на един опростен модел на печалби и загуби. Той се оказва с доста ограничени обяснителни възможности в по-широката социална сфера на политическите отношения, правото, познавателната дейност. Особено що се отнася до колективните (груповите) решения. Независимо от това обаче, подходът има и предимства, които дават възможност да се разкрие същността на политическите или правните решения чрез техните социални следствия.
  Статия
 теория на решенията, приложения, рационалност


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  13146
 Вихрен Бузов

1. Цанов, И., 2018, Управленско решение: теория и практика, Сдружение "Българска асоциация на конфликтолозите", С., с.76-77, ISBN 978-619-90235-7-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/