Вестник „Напредък” (1874-1877 г.) и цензурата върху периодичния печат в Османската империя.


Андреева, Десислава (2009) Вестник „Напредък” (1874-1877 г.) и цензурата върху периодичния печат в Османската империя. Архив за поселищни проучвания, 2007, кн. 3-4, с. 12 – 46. ISSN 0861-6507; COBISS.BG-ID 1120161764.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  13141
 Десислава Андреева

1. Атанасов, Християн. За икономиката, финансите, демографията и политиката. Още един прочит на вестник „Напредък” (1874 – 1877 г.). – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. XV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017, София: "За буквите - О писменех", 2018, с. 698-706, ISSN 1314-7099; COBISS.BG-ID:1248335844. Цитиране на стр. 699, стр. 705.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/